Privacybeleid

V@niq Management Support (hierna verder aangeduid als V@niq) neemt de beveiliging van persoonsgegevens zeer serieus, en heeft deze Privacy Verklaring opgesteld om u te informeren over de waarborgen van V@niq bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerkte persoonsgegevens

V@niq verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze gegevens zelf verstrekt. V@niq verwerkt de volgende persoonsgegevens:
– Contactgegevens: V@niq gebruikt uw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de eventuele levering van producten.
– Betaalgegevens: V@niq gebruikt uw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en BTW-nummer, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.
Op de website van V@niq (hierna aangeduid als: de Website) worden géén bezoekgegevens bijgehouden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

V@niq heeft niet de intentie om via haar diensten en/of Website bijzondere of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen. Tevens heeft V@niq niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Vanwege de virtuele aard van haar werkzaamheden, kan V@niq echter niet controleren of iemand ouder dan 16 is. V@niq raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 

Geautomatiseerde verwerking

V@niq neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Er worden dus geen besluiten genomen door computerprogramma’s of ‐systemen, zonder dat Nicole Hensgens-Sijstermans daar persoonlijk bij betrokken is. V@niq gebruikt een aantal computerprogramma’s en –systemen van opdrachtgevers. Deze opdrachtgevers zijn verantwoordelijk voor de privacy van de gegevens in deze systemen. V@niq sluit daarvoor een Verwerkersovereenkomst met hen af. V@niq maakt zelf voor de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend gebruik van de geïntegreerde computerprogramma’s en ‐systemen van Microsoft Office 365 Business. Informatie over het privacy beleid van Microsoft vindt u op https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacy.

Delen met derden

V@niq kan voor de volgende doelen de persoonsgegevens delen met derden:
– Dienstverleners: V@niq deelt persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor V@niq correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht uw gegevens verwerken, sluit V@niq een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. V@niq blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt V@niq uw persoonsgegevens uitsluitend na uw nadrukkelijke toestemming aan andere derden.
– Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal V@niq persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. V@niq gebruikt op haar Website cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze Website, die daardoor makkelijker wordt in het gebruik. Daarnaast kunnen wij dankzij deze cookies zien hoe vaak onze Website, en welke pagina’s, door bezoekers worden bekeken.

Links naar andere websites

Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. V@niq draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende Website die u bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

V@niq bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor V@niq uw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt tot één (1) jaar danwel tot één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard. Na afloop van deze bewaartermijn vernietigt V@niq uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen persoonsgegevens

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@vaniq.nl. V@niq zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op uw verzoek reageren.

Beveiliging

V@niq neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. V@niq heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan. Als u desondanks toch de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, u aanwijzingen heeft van misbruik van uw persoonsgegevens door V@niq of als u meer informatie wenst over de beveiliging van de door V@niq verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via privacy@vaniq.nl.

Contact

Vaniq.nl is een website van V@niq Management Support. 
V@niq is als volgt te bereiken:
Adres: Heistraat 12, 6372 XX Landgraaf
Telefoon: 06-83628773
E-mailadres: info@vaniq.nl
Inschrijvingsnummer KvK: 71294767

Klachten

Indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door V@niq, verzoeken wij u om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen via privacy@vaniq.nl. V@niq zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk reageren. Indien u het niet eens bent met onze reactie, kunt u een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijzigingen

V@niq behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar Privacy Verklaring. Wij adviseren u deze dan ook regelmatig te lezen.

Landgraaf, februari 2019