Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Opdrachtnemer V@niq Management Support en een Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.    Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk voor zover deze schriftelijk, voorafgaand met Opdrachtgever, zijn overeengekomen.
3.    Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele door de Opdrachtgever gehanteerde inkoop- of andere voorwaarden, of waarnaar door de Opdrachtgever wordt verwezen uitdrukkelijk van de hand.
4.    In geval van strijd tussen bepalingen uit de overeenkomst en de tekst van deze Algemene Voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
5.    Indien onduidelijk bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, of indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg van deze bepalingen of de beoordeling van deze situatie plaats te vinden “naar de geest van” deze Algemene Voorwaarden.
6.    Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigende bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

1.    Alle offertes en aanbiedingen, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend en gelden slechts als uitnodiging tot het verstrekken van een opdracht.
2.    Tenzij anders aangegeven hebben gemaakte offertes en aanbiedingen een geldigheid van 1 maand na uitgiftedatum, zijn deze gebaseerd op uitvoering van de opdracht onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren en zijn de prijzen in de offertes en aanbiedingen exclusief BTW.
3.    Een overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtnemer en de Opdrachtgever ondertekende offerte, aanbieding of overeenkomst door Opdrachtnemer retour is ontvangen, dan wel op het moment dat Opdrachtnemer op (mondeling) verzoek van de Opdrachtgever is begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden voor de Opdrachtgever.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

1.    Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2.    Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. 
3.    Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie niet, niet juist of onvolledig wordt verstrekt, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook.

Artikel 4 Contractduur en uitvoeringstermijn

1.    De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitde aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andersovereenkomen.
2.    Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

1.    Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2.    Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3.    Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zalOpdrachtnemer Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
4.    Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverrewijziging/aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5.    In afwijking van lid 3 zal Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijzigingof aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.
6.    Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Opdrachtnemergerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven, nadat daarvoor akkoord is gegeven door de Opdrachtgever.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1.    Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst door tussentijdse opzegging te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Beëindiging dient schriftelijk te geschieden tegen de eerste dag van de kalendermaand.
2.    Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstonden met directe ingang te ontbinden, indien:
–  de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
–  na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grondgeven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
–  zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomstonmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet vanOpdrachtnemer kan worden gevergd.
3.    Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoedingvan de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
4.    Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgeveronmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
5.    Indien Opdrachtnemer op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, iszij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerleiwijze ontstaan.
6.    In afwijking van het in lid 1 van dit artikel bepaalde, zijn allebei de partijen bevoegd om deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder dat opzegging noodzakelijk is:
–  in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij;
–  in geval de andere partij haar/zijn bedrijfsactiviteiten beëindigt;
–  in geval de andere partij haar/zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet, niet-tijdig of niet-volledig nakomt en deze partij dit gebrek niet herstelt binnen 30 dagen nadat zij/hij daartoe schriftelijk is aangemaand.

Artikel 7 Belastingen

1. Partijen maken gebruik van de algemene modelovereenkomst van de Belastingdienst nr. 9015550000-06-2van 29 februari 2016. De in die overeenkomst gemarkeerde bepalingen zijn in de te hanteren overeenkomst van opdracht ongewijzigd overgenomen. Voor zover in de overeenkomst van opdracht aanpassingen hebben plaatsgevonden, zijn partijen van mening dat deze aanpassingen geen afbreuk doen
aan de in de model- of voorbeeldovereenkomst gemarkeerde bepalingen.

Artikel 8 Geheimhouding

1.    Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst uit enige bron hebben verkregen. Daaronder valt alle vertrouwelijke informatie omtrent de activiteiten van Opdrachtgever en de daarmee gelieerde ondernemingen. Voor het overige geldt informatie als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2.    Overtreding van deze verplichting is voor de gedupeerde (Opdrachtnemer of Opdrachtgever) een geldige reden voor onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 9 Klachten

1.    Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking,doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer.
2.    Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoalsovereengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3.    Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zalOpdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

1.    Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Opdrachtgever geleden schade als gevolg van niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming door Opdrachtnemer van deze overeenkomst, uitgezonderd overmacht. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden, waardoor gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd.
2.    De totale aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever te betalen bedrag uit hoofde van vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het over de laatste maand, voorafgaand aan het moment van de toerekenbare tekortkoming verschuldigde factuurbedrag (exclusief BTW).
3.    Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordatOpdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4.    Niet voor vergoeding door Opdrachtnemer komt in aanmerking gevolgschade, indirecte schade, geledenverlies, gederfde winst, gederfde inkomsten of andere bedrijfsschade van de Opdrachtgever, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan.
5.     Alle aanspraken van Opdrachtgever uit hoofde van dit artikel verjaren door verloop van één jaar nabeëindiging van werkzaamheden door Opdrachtnemer.
6.     De voorafgaande bepalingen laten enige aansprakelijkheid op grond van dwingend recht onverlet.

Artikel 11 Betaling en incassokosten

1.    Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan tegeven wijze.
2.    Na het verstrijken van veertien dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever zonder verdereingebrekestelling onmiddellijk in verzuim; Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden overhet opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. Opdrachtnemer is in dat geval tevens gerechtigd haar werkzaamheden op
te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
3.    In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zullen de vorderingenvan Opdrachtnemer en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaarzijn.
4.    Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alleverschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5.    Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dankomen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening vanOpdrachtgever.
6.    Indien Opdrachtnemer aantoonbaar hogere kosten gemaakt heeft dan redelijkerwijs noodzakelijk was,komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 12 Overmacht

1.    Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet enjurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
2.    Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die(verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.
3.    Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4.    Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betreft het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13 Intellectuele eigendom

1.    Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van deze voorwaarden behoudt Opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
2.    Opdrachtnemer behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennisvoor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

1.    De rechtbank Limburg is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen,tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2.    Op elke opdracht en daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen Opdrachtnemer enOpdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
3.    Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen eengeschil in onderling overleg te beslechten.

mei 2018